םיגשיההו המורתה תא ,גלזמה הצק לע ,רוקסל איה ברעה תרטמ
.םימוחת רפסמב ,לארשיב עצבתמו עצבתהש ,ילכלכה רקחמה לש

תוסנכתה 17:00-16:45

ןושאר בשומ 18:40-17:00

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רצמ בקעי :ר"וי

ןליא-רב תטיסרבינוא אישנ ,הוק השמ :תוכרב
הדוגאה לש רחבנ אישנ ,שורפ בקעי        

תואלקחל הטלוקפה ,תירבעה הטיסרבינואה ,ולסכ באוי :החיתפ ירבד

ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןמרקוצ סכלא
וידיקפתו יזכרמה קנבה          

ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןמליה הירא
תינידמ הלכלכ          

תובוחר ,תואלקחל הטלוקפה ,תירבעה הטיסרבינואה ,קלדנומ ריאי
חותיפו תואלקח תלכלכ          

הפק תקספה 19:00-18:40
Coffee
ינש בשומ 20:30-19:00

ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןייטשקא יבצ :ר"וי

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןמוא לארשי
תיטמתמ הלכלכו םיקחשמה תרות          

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ואנורג ןבואר
היתוכלשהו ןמזה תלכלכ          

ביבא-לת תטיסרבינוא ,ןמפלה ןנחלא
ימואלניבה רחסה הנבמ          

רוגס