הלכלכל תילארשיה הדוגאה
ISRAEL ECONOMIC ASSOCIATION


ןויע ברע


Fifty years of economic research in Israel

ט"נשת רייאב ב"י ,יעבר םוי
1999 לירפאב 28
20:30 - 17:00
ץנימ םלוא
ןליא-רב תטיסרבינוא סופמק

םינמז חולו םיטרפ

divider

הלכלכל תילארשיה הדוגאה
91240 םילשורי ,24300.ד.ת
02-5816071 :סקפ , 02-5883238 :'לט