הלכלכל תילארשיה הדוגאה


The convention program


1999 ,15 - ה סנכה
ל"ז ונורב לאכימ 'פורפ לש ורכזל


1999 ינויב 6 ,ט"נשת ןויסב ב"כ ,א םוי


("המואה יניינב") םילשורי ימואלניבה םיסרגנוקה זכרמ:סנכה תכירעל ומרתש םיאבה םיפוגל הדומ ל"יא
קלאפ ןוכמ ,םילעופה קנב ,םיקנבה דוגיא


NEXT
אבה ףדל
TIME TABLE
םינמזה חול תדרוהל וצחל

(WORD DOC)