הלכלכל תילארשיה הדוגאה


The convention program


2002 ,18 - ה סנכה


2002 יאמב 8 ,ב"סשת רייא ו"כ ,ד םוי


השימחה הלעמ ,םיסנכה זכרמ:סנכה תכירעל ומרתש םיאבה םיפוגל הדומ ל"יא
קלאפ ןוכמ ,ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה ,םיקנבה דוגיא


NEXT
אבה ףדל
TIME TABLE
םינמזה חול תדרוהל וצחל

(WORD DOC)