הלכלכל תילארשיה הדוגאה


The convention program


2001 ,17 - ה סנכה


2001 יאמב 3 ,א"סשת רייא 'י ,ה םוי


םייפש ץוביק ,םיסנכה זכרמ:סנכה תכירעל ומרתש םיאבה םיפוגל הדומ ל"יא
קלאפ ןוכמ ,םילעופה קנב ,םיקנבה דוגיא


NEXT
אבה ףדל
TIME TABLE
םינמזה חול תדרוהל וצחל

(WORD DOC)