הלכלכל תילארשיה הדוגאה


The convention program


2000 ,16 - ה סנכה


2000 ינויב 1 ,ס"שת רייאב ז"כ ,ה םוי


("המואה יניינב") םילשורי ימואלניבה םיסרגנוקה זכרמ:סנכה תכירעל ומרתש םיאבה םיפוגל הדומ ל"יא
קלאפ ןוכמ ,םילעופה קנב ,םיקנבה דוגיא


NEXT
אבה ףדל
TIME TABLE
םינמזה חול תדרוהל וצחל

(WORD DOC)